MAKALELER

(Makalelere, başlıklara tıklanarak ulaşılabilir)

 Muhammet Kuzubaş (2020). Miskîn’in Namaz Manzûmesi. Journal of Academic Social Resources, Volume: 5, Issue: 14, ss. 351-360.

Muhammet Kuzubaş (2020). Within The Context of Sociological Criticism Theory, A Literary Work From The 17th Century; Nefhatü’l-Ezhâr. Technium Social Sciences Journal, Vol. 11, 451-461, September 2020. 

Muhammet Kuzubaş (2019). Na’tlarda Hz. Peygamber Tavsifleri: Yahyâ Nazîm Dîvânı Örneği. Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Yıl: 5, Sayı:21, Aralık 2019, s. 126-155.

Muhammet Kuzubaş (2019). Fahreddin Rûmî'nin Esmâü'l-Hüsnâ Şerhi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Vol: 12, Issue: 67, s. 241-261.

Muhammet Kuzubaş (2019). Nev’î-zâde Atâyî’nin Mesnevilerinde Şarap ve Şaraba Ait Husûsiyetler.  Dede Korkut Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, C.8, S. 19, s. 221-235

KUZUBAŞ, Muhammet (2019). Na’tlarda Hz. Peygamber’e Hitaplar: Nazîm Yahyâ Dîvânı Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, Sayı: 77 , Sayı: 77 , s. 127-139, Kış 2019, s. 127-139,.

Muhammet Kuzubaş; Handan Bayram (2015). Bir Gam ve Neşe Şairi: Nef’î. Dede Korkut Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S. 8, s. 51-88.

Muhammet Kuzubaş; Duygu Güner (2015). “Ahmed Paşa Divanı’nda Sevgilinin Mekânı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Vol: 8, Issue: 38.

Muhammet Kuzubaş (2013). “Mahzen-i Esrâr ile Nefhatü’l-Ezhâr Mukayesesi”, Dede Korkut Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, C.2, S.3, s. 61-89.

Muhammet Kuzubaş (2013). “Oflu Bilâl Efendi’nin ‘Pek Sakın’ Redifli Kasidesi”, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.1, S.2, s. 128-141.

Muhammet Kuzubaş; Muhammet Özdemir (2010). “Usûlî’nin Rûzgâr Kasidesi”, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, s. 102-109.

Muhammet Kuzubaş (2010). “Muhibbi Divanında Aşk Üzerine Teşbihler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,Vol.3/10, Winter 2010.

Muhammet Kuzubaş (2010). “Klâsik Edebiyatımızda Kadına Bakışın Farklı Bir Örneği: Kıssa-i Erve”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Kadın Araştırmaları Özel Sayısı, Vol. 3/13.

Muhammet Kuzubaş (2010). “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Ladik”, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, s. 91-101.

Muhammet Kuzubaş (2007). “Manzum Bir Destan Kitabı (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fatıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm, Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume 1/2, Winter 2008, s. 304-340.

Muhammet Kuzubaş (2007). “Muhammed Fevzî’nin Miftahu’n-Necât Adlı Eseri (Kaside-i Bürde Tahmis ve Şerhi)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume 1/1, Fall 2007, s 156-192.

Muhammet Kuzubaş (2007). “İlkellere Ait Anlatılarda Rüya Motifi”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2 /1, 2007, s. 305-316.

Muhammet Kuzubaş (2007). “Orhan Gencebay’ın Şarkılarında Klâsik Şiir Etkisi”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Summer 2/3, 2007, s. 393-406.

Mehmet Dursun Erdem; Muhammet Kuzubaş (2007). “Menkıbe-i Sultân Murâd”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2 /2, 2007, s. 217-219.

15. Muhammet Kuzubaş (2006). “Divan Şairleri Hastaları Nasıl Tedavi Ederler?”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Bahar 2006, s. 78-89.

Muhammet Kuzubaş (2006). “17. Yüzyıl Şairi Mezâkî'ye Göre Lehistan Seferi”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ekim-Kasım-Aralık 2006, s. 213-225.

Muhammet Kuzubaş (2002). “Fuzuli’nin Gül Bahçesinde Bir Gezinti”, Türk Kültürü Dergisi, Eylül 2002, s. 549-555.

Muhammet Kuzubaş (2003). “Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımından Kur’ân”, Diyanet İlmi Dergi, Yaz Sayısı, Ankara 2003, s. 101-116.

Muhammet Kuzubaş (2003). “Divan Şiirinde Saltanat Anlayışı”, Türk Kültürü Dergisi, Aralık 2003, s. 430-435.

Muhammet Kuzubaş (2005). “Nefhatü’l-Ezhâr’da Deyimler”, Türk Kültürü Dergisi, Aralık 2005, s. 336-348.

Muhammet Kuzubaş (2006). “Hadis-i Şeriflerin Divan Şiirindeki Yeri”, Yedi İklim Dergisi, Mayıs 2006, s. 127-136.

Muhammet Kuzubaş (2005). “Sultanın Sevgilisi: Fatih’in Şiirlerinde Sevgili”, Dergah Dergisi, Haziran 2005, s. 20-22.

Muhammet Kuzubaş (2006). “Cem Sultan’ın Şiirlerinde Hüzün Duygusu”, Yedi İklim Dergisi. Nisan 2006, s. 59-64.

Muhammet Kuzubaş (2009). “Mustafa TATÇI, Niyâzî-i Kadîm, Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, H Yayınları, İstanbul 2008, 192 s.”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 2, Issue: 6, s. 752-754 (Kitap Değerlendirme).

 

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

Muhammet Kuzubaş (2019). Yûsuf u Züleyhâ Mesnevilerinde İdeal Bir İnsan Olarak Hz. Yûsuf.  Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 8-10 Kasım, Bursa.

Muhammet Kuzubaş (2019). Klâsik Türk Şiirinde Allah’a Yönelik Hitaplar. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 8-10 Kasım,Bursa  .

 

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

Muhammet Kuzubaş (2003). “Ortaöğretimde Divan Edebiyatı Metinlerini Neden ve Nasıl Öğretmeliyiz?”, Ortaöğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun.