Akademik Çalışmalara Yapılan Atıflardan Bazıları

Abdullah Temizkan, Erhan Aktaş (2012). Türk Devlet Geleneğinde İktidarın Meşrulaştırılmasında Rüyanın Kullanımı. Karadeniz Araştırmaları, Bahar 2012,  S. 33.

Adem Çalışkan (2008). Namık Kemal’in Hürriyet Kasîdesi ve Tahlili. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,Volume 1 / 5.

Adnan Akın (2016). Anadolu Deyimleri ile İş Süreçleri İlişkisinin İş Sistemi Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 9/43, p1573-1589.

Ahmet Akdağ (2014). Bir Tedavi Yöntemi Olarak Kan Aldırmak ve Klâsik Türk Şiirindeki Kullanımı.Gazi Üniversitesi Türkiyat Dergisi, 2014/14.

Ahmet Atillâ Şentürk (2015). Manzum Metinler Işığında Bir Kalender Dervişinin Profili. Turkish Studies, Volume 10/8 Spring 2015, p. 141-220

Ahmet Kartal (2007). Eski Türk Edebiyatında Mesnevi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 353-432

Ahmet Kartal (2013). Doğu’nun Uzun Hikâyesi. Türk Edebiyatında Mesnevi, Doğu Kütüphanesi.

Ahmet Tanyıldız (2013). Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki 1211 Numaralı Na’t Ve Mi’râciyye Mecmûası. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume, 8/1 Winter 2013.

Armağan Zöhre (2014). Muhibbî Dîvânı’nda Aşk ve Âşığa Dair Benzetmeler. TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl:2, Sayı:3

Arslan Küçükyıldız, Bir Türk Zekâ Oyunu Olarak Satranç; Satrancın Kökeni. Ashgate Publishing,

Aslı Niyazioğlu (2017). Dreams and Lives in Ottoman Istanbul. Birmingham Byzantine and Ottoman Studies. Volume 19,  2017, Routledge/Taylor & Francis Group.

Aslıhan Öztürk (2017). Necâtî Bey Divanı’nın Mitolojik ve Efsanevi Şahısları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 10 Sayı: 52

Aysun Çelik (2017).  Hasan Rızâyî’nin Cûy-ı Rahmet Adlı Manzum Gülistân Şerhinde Ayet ve Hadis İktibasları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 42. 

Bill Hickman (2016). Who Really Wrote the Ottoman Turkish Story of Hallāj?. Journal of the History and Culture of the Middle East Der Islam, Volume: 93, Issue: 1.

Burcu Karakaya (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sı. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), XXXI / Sonbahar.

Bünyamin Tan (2013). Vehb Bin Münebbih’in Rivâyetine Dayanan Bir Mesnevi: Dâsitân-ı Erve Hatun. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,  Winter 2013.

Bünyamin Taş (2014). Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas Bâğ-ı Behişt (İnceleme-Tenkitli Metin). Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Edebiyatı Bilim Dalı .

Cevdet Yakupoğlu (2010). II. Bayezid’in Oğlu Şehzade Mahmud’un Hayatı ve Faaliyetleri. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12.

Cihan Dadaş  (2018).   Muhibbî Bibliyografyası. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 3, 2018, ss/pp. 266-287

Dilek Yılmaz (2009). Er Töştük ve Gılgamış Destanlarında İnanç Sistemleri ve Ortak Motiflere Yansıması. Yüksek Lisans Tezi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek.

Ejder Okumuş (2015). Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Veysel Karani. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  Volume 7/31.

Elmas Şahin (2013).  Klasik Şiirde Mitolojinin Yeri. Akademik Bakış Dergisi, 38, Eylül-Ekim.

Esma Şahin (2007). Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Literatürü: Fuzûlî. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi,Cilt 5, Sayı 9.

Fadıl Hodza ( 2013 ).Sultans Poets in the XVI Century and Their Poetry. Goce Delcev University-Stip Faculty of Philology.

Fatma Yıldırmış (2016). İslamî Destanların Rüya Motifi Bağlamında Geçiş Dönemleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 9/46, p157-167.

Ferhat Aslan, Enfel Doğan (2008). Mahmud Paşa Menkıbesi Üzerinde Dil Bilgisel ve Halk Bilimsel Bir İnceleme.  İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı 39.

Francesca Leoni, Mika Natif (2013). Eros and Sexuality in Islamic Art. United Kingdom:

Gülistan Ekmekçi (2016).  Muhibbi Divanı'nda Mitolojik ve Efsanevi Kahramanlar. Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 57.

H. Hande Duymuş Florioti (2013). Kutsal Kitaplar ve Mitolojik Kaynakla Işığında Eski Yakındoğu’da Rüya Algısı ve Olgusu Üzerine. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/2.

Hakan Yekbaş (2010). Divan Şiirinde Kur’ân. İstem Sayı:16, s. 199 – 232.

Halil İbrahim Şahin (2009). Türkmenistan Sahası Destancılık Geleneği ve Türkmen Destanları. Doktora Tezi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Duymaz), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Haluk Aydın (2010). Cevrî Divanı’nın Tahlili. Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Hamza Koç (2017).  İskeçeli Mîr-i Alem-zâde Rif’at ve Sâkî-Nâmesi. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Cilt 3, Sayı 4.

Hanife Dilek Batislam (2017). Nedim Divanı’nda İran. Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 41, ss.67-78.

Hanife, Koncu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Yûsuf u Züleyhâ Maddesi.

Hasan Aktaş (2016).  Türk Şiirinde Bir Misyoner Olarak Saru Saltuk Efsanesi ve Paradigması. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, Sonbahar 2 (7) [Sempozyum Özel Sayısı]

Hasan Ekici  (2017). Bâkî Divanı’nda Sâkî Mefhumu. Journal of Turkish Language and Literature, Volume:3, Issue:3, 55-76. 

Hasan Ekici (2017).   Nev’î Divanı’nda Aşk Üzerine Teşbihler. Külliyat, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Nisan.

Hasan Ekici (2018). Hasan Hilmî Edirnevî Divanı ve Divanı’nda Ayet İktibasları. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 19, S. 35, s. 621-644.

Hasan Gültekin (2013). Firdevsî, Şeh-nâme, Şeh-nâmecilik ve Meşâhîr-i İslâm’da  Firdevsî Maddesi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science  – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa

Hayriye Durkaya (2010). Fehîm-i Kadîm Divanında Hayvanlar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı,  Volume 3 / 15.

Hüseyin Güfta (2013). Fuzûlî Divanı’nda Gül. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6/26.

İbrahim Kolunsağ (2010). Süreli Yayınlar Bağlamında Klasik Türk Edebiyatı Araştırmalarının Seyri. TUDOK 2010.

İlyas Yazar - Özgür Kıyçak (2014). Geleneğin Karşısında XVII. Yüzyıl Mesnevi Şairlerinin Orijinallik Arayışı. The Journal of Academic Social Science Studies, 25 , p. 357-385, Summer

İpek Taşdemir (2018). Şeyh Gâlib'in Şiirlerinde "Arı" Sembolü. Turkish Studies, Summer, Vol. 13 Issue 20, p701-720.

İsa Işık (2013). Divan Şairinin “Behrâm”a Bakışı Üzerine Düşünceler. The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), 6/1.

İsmail Avcı (2012). Mesneviden Hikâyeye İskender-i Zülkarneyn: Doğum, Ad Verme, Hükümdarlık. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2012 / 61.

Kadir Alper, Yasemin Alper (2015). Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’nin A’mâk-ı Hayâl’inde Robert E. Ornstein’in Sezgi Eğitimi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, Volume 10/4, Winter 2015.

Kadriye Yılmaz (2015). Bir Nazire Örneği Olarak Taşlıcalı Yahyâ’nın Gülşen-i Envâr’ı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015/1, Sayı:21

Kadriye Yılmaz Orak (2013). Türk Edebiyatında Mahzenü’l-Esrâr Nazireleri: Taşlıcalı Yahya’nın Gülşen’i Envâr’ı. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı “Balkanlarda Türkçe”, Hëna e Plotë, Beder Universitesi 14-16 Kasım 2013, Tiran/Arnavutluk

Kaplan Üstüner (2013). Na’îm’in Sâkînâmesi. Turkish Studies, Volume 8/1 Winter 2013, p.2719-2785,

Lejla Oener  (2016). Sâbit Dîvânı’nda Fars Edebiyatı Kaynaklı Mitolojik, Efsânevî Şahsiyetler. ASOS JOURNAL, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 71, s. 495-510.

Mehmet Acı (2016). Doğu Akdeniz Havzası‟nda Kahramanlık Mitosları. Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı : Doç. Dr. Esma Reyhan, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mehmet Emin BARS  (2015). Dreams in Turkish Culture and Functions In Battal Gazi Epic. International Journal of Language Academy, Volume 3/1, p. 73/93.

Mehmet Mandaloğlu (2013). Türk Mitolojisinden Anadolu’ya Taşınan Kültür: Geyik Motifi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 6 Sayı: 27.

Melike Gökcan Türkdoğan (2010). Klâsik Türk Edebiyatında Kur’an Kıssalarını Konu Alan Mesneviler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3 / 15.

Melike Gökcan Türkdoğan (2010). Siyâsetnâmeler ve Bir Siyâsetnâme Örneği Olarak Ahmedî’nin İskendernâme’si. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3 / 12.

Merve Güven (2017). Kadın Divan Şairlerinde Çiçekler. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.  

Merve Köksal (2016). İbrahim Tavil Bursavî ve Şehnâme Tercümesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı.

Meryem Babacan (2010). Bir Sûfînin Coğrafyası Beşiktaşlı Yahyâ Efendi Menâkıpnâmesi’nde İstanbul. TUDOK 2010.

Metin Aydur (2010). Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ. Karadeniz Araştırmaları Dergisi (Kitap Değerlendirme Yazısı).Yaz 2010.

Mihrican Aynacı (…). Divan Şiirinde Geçen Göz Hastalıklarının Klâsik Dönem Tıp Metinleri Ekseninde Değerlendirilmesi. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi.

Muhammet Mutlu Aktaş (2013). Kasidelerde Kanuni Sultan Süleyman’ın Adalet Anlayışı. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3/5.

Murat Öztürk (2018). Klasik Türk Şiirinde Yemen ve İlgili Unsurlar. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl:6, Sayı:15

Mustafa İsen (2013). Usûlî. Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü.

Mustafa Yılmaz (2014). Mecmû'a-i Hikâyât Türk Dil Kurumu Kütüphanesi A 276 (Ġnceleme - Metin - Sözlük - Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Mustafa Yunus Gümüş,  Cafer Mum (2018). Klasik Türk Şiirinde Rint ve Şarap İlişkisi.  Birey ve Toplum, 8-16.

Müberra Gürgendereli (2015 ). Bir Rumeli Kadısı Olan Atâyî’nin Şiirlerinde Balkan Coğrafyası. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, Volume 10/8, Spring 2015.

Nagehan Uçan Eke (2013). Klâsik Türk Edebiyatında Metinler Arasılık Alanında Bibliyografya Denemesi ve Hasibe Mazıoğlu’nun “Fuzûlî-Hâfız” Örneği.  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/14, Winter 2013.

Nazan Âşık (2013). Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin İcmâlü’l-Kelâm Adlı Mevlidi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 6 Sayı: 26.

Necdet Şengün (2008). Hz. Fâtıma Mevlidi ve Vesîletü’n-Necâtİle Mukayesesi. C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,XII/2.

Nurettin Özgen (2012). Siirt'in İnanç Turizmi Mekânları: Ziyaret (Veysel Karani) ve Tillo (Aydınlar) Örnekleri. Doğu Coğrafya Dergisi/Eastern Geographical Review, 17/27.

Osman Erciyas-Duygu Oruç (2013). Güvercı̇n Destanları Üzerı̇ne Karşılaştırmalı Bı̇r İnceleme. Turkish Studies, Volume 8/1 Winter, p.1397- 1406

Osman Ünlü (2014). Edgar Allan Poe’nun “Tek Etki” Kuramı ve Klasik Türk Hikâyesi: Nev-î-zâde Âtâyî Örneği. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 55, 319-343

Osman Ünlü (2014). Klâsik Hikâyeye Modern Bir Bakış. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı:1.

Ömer Soner Hunkan  (2015). Ortaçağ İrân'ını Anlamak: Firdevsî, Nizâmü'lmülk, Sabbâh ve Hayyâm. Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, Yıl: 6 / Sayı: 36.

Ömer Soner Hunkan (2016).  Ortaçağ İran’ını Anlamak: Firdevsî, Nizâmü’l-Mülk, Sabbâh ve Hayyam. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 77.

Ömür Ceylan. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Kaside-i Bürde Maddesi.

Özgür Kıyçak (2014). Çözülüş Asrı Şiirinin Kahramanları Olarak Yönetenlerde Liyâkat ve Adâlet Duygusu. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3, Winter 2014.

Özlem Çayıldak (2018). Sâkî-nâmelerde Kadehe Dair. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Vol. 11 Issue 55, p66-83. 18p.

Özlem Ercan, Ömer Düzbakar ( 2010). Physician in Divan poetry in the light of physician patient relations: Reflections from the Shari'a court records of Bursa. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2010/1, C.11, S. 18

 Perihan Ölker (2016). Hz. Fatıma Destanı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi SEFAD, 36,  351-366

Recep Orhan Güzel (2012). Nigari Divanı’nda Kur’ân Kültürü. Uluslararası Hamza Nigari Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

Rıfat Kütük (2016). Fetih Öncesinde Yazılmış Bir Mevlid: Ayasofya Müezzini Kemâl’in Mevlidü’n-Nebî’si. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 40, No 1 (2016)

Robert Dankoff and Semih Tezcan ( 2012 ). An Evliya Çelebi Biblioghraphy.

Saadet Arzı (2018). On Altıncı Yüzyıl Divan Şiirinde Ulü’l-‘Azm Peygamberler. Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurgül Sucu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı.

Sadık Yazar (2011). Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği. Doktora Tezi,  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.

Sadık Yazar (2016).   İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ndeki El Yazmalarının Katalogu. Türkiyat Mecmuası, c. 26/1, 2016, s. 339-446

Salih Demirbilek (2011). Oğuz Türkçesinde Bir Emir Yapısı. Studies of the Ottoman Domain, V: 1/1.

Satı Kumartaşlıoğlu (2014). Kur’an Kıssalarının Dinî Edebiyata Tesirine Bir Örnek: Dâstân-ı Hazret-i İbrahim. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR),  14/36.

Satı Kumartaşlıoğlu (2016). Üsküp Milli Kütüphanede Bulunan Bir Mecmua ve Bu Mecmuadan Bir Destan: Kıssa-i Azrail, Doğan, Cebrail, Göğercin. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, Volume: 19 - Number: 36, December

Savaş Kurt, Beyza Kurt (2015). Türk Devlet Kültüründe Rüya. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/2.

Selami Turan (2010). Mihrî Hatun Divanında Şehir Methiyesine Bir Örnek: Ladik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3 / 10.

Selami Turan, Kamile Çetin (2010). Bilâl Efendi’nin Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’sının Tunus Nüshası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11.

Semih Diri, Umut Erdoğan (2015). Fuzûlî'nin Leylâ ile Mecnun Mesnevisi'nin Çağımız algısında Arabesk Müziğe Yansımaları. Bulletin of Turkish Language and Literature (Karatekin Universitesi), Sayı: II, Issue: II.

Sena Küçük (2016). Modern Türk Tiyatrosunda Mitoloji. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.

Serdar Bulut, Serdar Yavuz (2018). 18. Yüzyılda Anadolu’da Müstensih Derviş Mustafa Tarafından İstinsah Edilen Şehnâme Çevirisi ve Bu Çeviride Yer Alan Türkiye Türkçesi Ağızlarına Ait Sözcükler. Turkish Studies, Winter, Vol. 13 Issue 5, p571-602.

Serkan Türkoğlu (2013). Mehmed Fevzî Efendi’nin Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Şarkıları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/13, Fall 2013.

Setter Durmaz (2013). Klâsik Türk Edebiyatında Yûsuf u Züleyhâ. Alatoo Academic Studies, 8/1.

Setter Durmaz (2013). Значимые Поэмы О «Юсуфе И Зулейхе» В Рамках Классической Турецкой Литературы. Alatoo Academic Studies, Volume 8 - Number 1

Süleyman Gür (2018). Osmanlı Döneminde Yetişen Trabzonlu Müellifler ve Eserleri: Bir Literatür Tespiti Denemesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1.

Şaban Doğan (2012). .Bir Eski Oğuz Türkçesi Metni ‘Hikâye-i Fâtıma’ ve Dil Özellikleri. Akademik Bakış Dergisi, Sayı 32.

Şerife Ağarı (2018). Bir Övgü Unsuru Olarak Şehnâme Kahramanlarının Klasik Türk Şiirindeki Dönüşümü: Bâkî-Nedîm Karşılaştırması. Selçuk Üniversitesi SEFAD, 39, 233-250

Şerife Akpinar (2013). Klasik Türk Edebiyatında Beykoz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,6/27.

Şerife Yalçınkaya (2018). Nev'î-zâde Atâyî'nin Nefhatü'l-Ezhâr Mesnevisindeki Mevsimler Hikâyesi. Turkish Studies, SpringVol. 13 Issue 12, p713-725. 

Tolga Öntürk (..). Bâkî Divânı’nda Efsânevi ve Mitolojik Kahramanlar. Dede Korkut Dergisi, 84-100

Türkan Alvan (2011). Kanunî Sultan Süleyman’ın Divanı’nda Siyaset ve Ahlak Düşüncesini İşleyen Beyitler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXXVIII.

Vejdi Mehmed Hasan (2014). 17. Yüzyıl Divan Edebiyatı ve Nef'î. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Edebiyatı Bilim Dalı.

Vesile Albayrak Sak (2014). Şemseddin Sivâsî’nin Kaside-i Bürde Tercümesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3, Winter 2014.

Vesile Albayrak Sak (2015). Kaside-i Bürde Tercümelerinde Cahiliye Dönemi Gelenekleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8, Spring 2015.

Yaghub Norouzi Seif-eddin AbBarin (2017). Shahnameh in classic Turkish literature. Comparative Literature Research, Volume 4, Issue 4, Spring 2017, Page 116-139.

Yakup Poyraz, Ayhan Tergip (2010). 18. Yüzyıl Divan Şairlerinden Hareketle Hâkim’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı,  Volume 3 / 15.

Yunus Kaplan (2008). Destân-ı Veysel-Karânî. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume 1, Issue 5

Yunus Kaplan (2009). Kitap Tanıtımı. Doğu Araştırmaları Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies, 3, 2009/1.

Yunus Kaplan (2016).  Bursalı Levhî ve Mi’râciyye’si. Bursalı Levhî ve Mi’râciyye’si. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 226-256.

Yunus Kaplan, Yakup Poyraz (2010). Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımından Oyunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  Volume 3 / 15.

Yunus; İnciroğlu, Gülcan Alıcı (2017).  Sünbülzâde Vehbî Divanı'nın Acem Kaynaklı Efsanevi ve Mitolojik Şahısları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Vol. 10 Issue 51, p. 102-108. 

Zehra Göre (2009). Ahmedî’nin İskendernâmesi ile Gagauz Halk Anlatısı ‘Makedonyalı İskender’ Hikâyesinin Mukayesesi. VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Kiev.

Алексєєва, Г. А. (2008). Османська Пам’ятка Xvıı Століття «Fetıhname-i Kamaniçe» («Книга Про Завоювання Кам’янця-Подільського»). http://www.history.org.ua/.

 

  •