Yeni Makaleler

 

Na’tlarda Hz. Peygamber Tavsifleri: Yahyâ Nazîm Dîvânı Örneği

 

Fahreddin Rûmî'nin Esmâü'l-Hüsnâ Şerhi

 

Miskîn’in Namaz Manzûmesi

 

Nev’î-zâde Atâyî’nin Mesnevilerinde Şarap ve Şaraba Ait Husûsiyetler.

 

Na’tlarda Hz. Peygamber’e Hitaplar: Nazîm Yahyâ Dîvânı Örneği

 

Klâsik Türk Şiirinde Allah’a Yönelik Hitaplar

 

Yûsuf u Züleyhâ Mesnevilerinde İdeal Bir İnsan Olarak Hz. Yûsuf

 

 

 

Kâinatı, insanı, hayatı anlamak için noktayı anlamak gerekecek; fakat anlatmak için kâl yetmeyecektir. İlm-i ledünnün hazinelerine erişmek isteyenler, B'nin altındaki noktadan kâl ile anladıklarını hâle tahvil etmelidir vesselâm…"