Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyetler

Adı Soyadı : Muhammet KUZUBAŞ 

Doğum Yeri ve Yılı:  Ladik - SAMSUN / 01.01.1980

Askerlik Durumu: Yedek Subay (İslahiye 106. Topçu Alayı) (2008-2009)

Yabancı Dil: İngilizce

Unvanı: Doç. Dr.

 

Öğrenim Durumu: 

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2000.

Yüksek Lisans: OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 2003.

Doktora: OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 2007.

Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul, Eylül 2014.

 

Çalıştığı Kurumlar:

Türkçe Öğretmenliği: Samsun Ayvacık Mustafa Çakır İ.Ö.O. (15.09.2000-01.10.2001).

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği: Samsun Fen Lisesi, (01.10.2001-20.03.2002).

Araştırma Görevlisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (21.03.2002-19.03.2008).

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği: Kavak Yaşar Doğu Çok Programlı Lisesi, (20.03.2008-07.07.2008).

Yrd. Doç. Dr.: Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (07.07.2008- 30.09.2014).

Doç. Dr.: Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (30.09.2014 - 30.12.2015).

Doç. Dr. : Sinop Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (04.01.2016 - 29.10.2016)

 

KONFERANSLAR

Çanakkale Rûhu,  Bergkamen (IGMG Almanya).

Çanakkale ve Gençlik, Hamm-Heessen (IGMG Almanya).

Çanakkale Şuuru, Bönen (IGMG Almanya).

İstiklâl Marşı’ndan Bugüne Yansıyanlar, Fatsa Kaymakamlığı.

Sözün Sultanları (Osmanlı Padişahları ve Şiir), Ordu Üniversitesi.

Mehmed Akif ve Tefekkür Dünyası, Piraziz Kaymakamlığı.

Sözün Sultanları, Sinop Eğitim-Bir-Sen.

Çanakkale Ruhu, Sinop Eğitim-Bir-Sen.

Çanakkale ve Gençlik, Sinop Üniversitesi.

Mevlana ve Mesnevi, Sinop Üniversitesi.`

Dinle Neyden, Sinop Üniversitesi.`

 

KONUK OLDUĞU TELEVİZYON PROGRAMLARI

Konu: Mevlânâ’nın Tefekkür Dünyası, TV 52, Aralık 2013.

Konu: Klâsik Edebiyat Kültürümüz, TV 52, Ocak 2014.

Konu: Mevlânâ’yı Yeniden Okumak, ALTAŞ TV, 25.12.2014.

Konu: Edebiyatımızda Hz. Peygamber ve Mevlid, ALTAŞ TV, 01.01.2015.

Konu: Anadolu Kültürünün Manevi Mimarları (Ahmed Yesevi-Yunus Emre), ALTAŞ TV, 08.01.2015.

Konu: Edebiyatta Peygamber Kıssaları ve Yûsuf u Züleyhâ, ALTAŞ TV, 15.01.2015.

Konu: Şair Padişahlar ve Osmanlı Medeniyeti, ALTAŞ TV, 22.01.2015.

Konu: Edebiyatımızda Hz. Allah (C.C.), ALTAŞ TV,  29.01.2015.

Konu: Leylâ ve Mecnûn, ALTAŞ TV, 05.02.2015.

Konu: Aşk, Aşkın Mahiyeti ve Mertebeleri, ALTAŞ TV, 12.02.2015.

Konu: Şairlerin Dilinden Aşk, ALTAŞ TV, 19.02.2015.

Konu: İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif, ALTAŞ TV, 12.03.2015.

Konu: Çanakkale Rûhu, (Çanakkale Haftası Münasebetiyle), 18.03.2015

Konu: İlim, Âlim, Kitap (Kütüphanecilik Haftası Dolayısıyla), ALTAŞ TV,  25.03.2015.

Konu: Anadolu’nun İslamlaşmasında Edebî Eserlerin Rolü, ALTAŞ TV, 09.04.2015.

 

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1. KUZUBAŞ, Muhammet (2006). “17. Yüzyıl Şairi Mezâkî'ye Göre Lehistan Seferi”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ekim-Kasım-Aralık 2006, s. 213-225.

A2. KUZUBAŞ, Muhammet (2006). “Divan Şairleri Hastaları Nasıl Tedavi Ederler?”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Bahar 2006, s. 78-89.

A.3. KUZUBAŞ, Muhammet (2007). “İlkellere Ait Anlatılarda Rüya Motifi”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2 /1, 2007, s. 305-316.

A.4. ERDEM, M. D.; KUZUBAŞ, Muhammet (2007). “Menkıbe-i Sultân Murâd”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2 /2, 2007, s. 217-219.

A.5. KUZUBAŞ, Muhammet (2007). “Orhan Gencebay’ın Şarkılarında Klâsik Şiir Etkisi”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Summer 2/3, 2007, s. 393-406.

A.6. KUZUBAŞ, Muhammet (2007). “Muhammed Fevzî’nin Miftahu’n-Necât Adlı Eseri (Kaside-i Bürde Tahmis ve Şerhi)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume 1/1, Fall 2007, s 156-192.

A.7. KUZUBAŞ, Muhammet (2007). “Manzum Bir Destan Kitabı (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fatıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm, Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume 1/2, Winter 2008, s. 304-340.

A.8. KUZUBAŞ, Muhammet (2010). “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Ladik”, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, s. 91-101.

A.9. KUZUBAŞ, Muhammet (2010). “Klâsik Edebiyatımızda Kadına Bakışın Farklı Bir Örneği: Kıssa-i Erve”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Kadın Araştırmaları Özel Sayısı, Vol. 3/13.

A.10. KUZUBAŞ, Muhammet (2010). “Muhibbi Divanında Aşk Üzerine Teşbihler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,Vol.3/10, Winter 2010.

A.11. KUZUBAŞ, Muhammet; ÖZDEMİR, Muhammet (2010). “Usûlî’nin Rûzgâr Kasidesi”, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, s. 102-109.

A.12. KUZUBAŞ, Muhammet (2013). “Oflu Bilâl Efendi’nin ‘Pek Sakın’ Redifli Kasidesi”, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.1., S.2, s. 128-141.

A.13. KUZUBAŞ, Muhammet (2013). “Mahzen-i Esrâr ile Nefhatü’l-Ezhâr Mukayesesi”, Dede Korkut Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, C.2., S.3, s. 61-89.

A.14. KUZUBAŞ, Muhammet; Duygu GÜNER (2015). “Ahmed Paşa Divanı’nda Sevgilinin Mekânı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Vol: 8, Issue: 38.

A.15. KUZUBAŞ, Muhammet; Handan BAYRAM (2015). "Bir Gam ve Neşe Şairi: Nef'î", Dede Korkut Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 4/8, s. 51-68.

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

…….

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER :

…….

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

D1. KUZUBAŞ, Muhammet (2002). Fuzuli’nin Gül Bahçesinde Bir Gezinti”, Türk Kültürü Dergisi, Eylül 2002, s. 549-555.

D.2. KUZUBAŞ, Muhammet (2003). “Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımından Kur’ân”, Diyanet İlmi Dergi, Yaz Sayısı, Ankara 2003, s. 101-116.

D.3. KUZUBAŞ, Muhammet (2005). Divan Şiirinde Saltanat Anlayışı”, Türk Kültürü Dergisi, Aralık 2003, s. 430-435.

D.4. KUZUBAŞ, Muhammet (2005). “Nefhatü’l-Ezhâr’da Deyimler”, Türk Kültürü Dergisi, Aralık 2005, s. 336-348.

 

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E.1. KUZUBAŞ, Muhammet (2003). “Ortaöğretimde Divan Edebiyatı Metinlerini Neden ve Nasıl Öğretmeliyiz?”, Ortaöğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun.

 

F. DİĞER YAYINLAR:

(KİTAPLAR)

F.1. KUZUBAŞ, Muhammet (2010). Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ (Bilâl Efendi), İstanbul: Karadeniz Dergisi Yayınları, 247 s.

F.2. KUZUBAŞ, Muhammet (2009). Dîvân-ı Günahkâr, İstanbul: Etüt Yayınları, 105 s.

F.3. ERDEM, Mehmet Dursun; KUZUBAŞ, Muhammet; ÜST, Sibel (2007). Nâ’il Abbas Hilmî Paşa Dîvân’ı, (Editör: Doç. Dr. Atabey KILIÇ), Ankara: Destan Yayınları, 128 s.

F.4. ŞİŞMAN, Bekir; KUZUBAŞ, Muhammet (2012). Şehnâme’nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2. Baskı, 200 s.  (1. Baskı 2007 yılındadır).

F.5. KUZUBAŞ, Muhammet (2005). Nev’i-zâde Atâyî’nin Nefhatü’l-Ezhâr Mesnevisi, Samsun: Deniz Kültür Yayınları, 248 s. (Yüksek Lisans Tezinden)

F.6. KUZUBAŞ, Muhammet (2009). Sâkînâme (Nev'i-zâde Atâyî), İstanbul: Etüt Yayınları, 230 s. (Doktora Tezinden).

F7. KUZUBAŞ, Muhammet (2015). Gülzâr, İstanbul: Zinde Yayıncılık, 96 s.

 

(EDİTÖRLÜĞÜNDE YAYIMLANAN KİTAPLAR)

F.8. KUZUBAŞ, Muhammet (2012). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Ordu (Kitap Editörlüğü).

F.9. KUZUBAŞ, Muhammet (2013). Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına) Bildirileri Kitabı, Ordu (Sempozyum Koordinatörlüğü-Kitap Editörlüğü).

 

DİĞER MAKALELER

F.10. KUZUBAŞ, Muhammet (2005). “Sultanın Sevgilisi: Fatih’in Şiirlerinde Sevgili”, Dergah Dergisi, Haziran 2005, s. 20-22.

F.11. KUZUBAŞ, Muhammet (2006). “Cem Sultan’ın Şiirlerinde Hüzün Duygusu”, Yedi İklim Dergisi. Nisan 2006, s. 59-64.

F.12. KUZUBAŞ, Muhammet (2006). Hadis-i Şeriflerin Divan Şiirindeki Yeri”, Yedi İklim Dergisi, Mayıs 2006, s. 127-136.

F.13. KUZUBAŞ, Muhammet (2007). “Mustafa TATÇI, Niyâzî-i Kadîm, Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, H Yayınları, İstanbul 2008, 192 s.”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 2, Issue: 6, s. 752-754 (Kitap Değerlendirme).

 

BİLİMSEL KURULLARDA GÖREV:

Editörlük: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

Editörlük: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Sempozyum Koordinatörlüğü: Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), Ordu Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Sempozyumu, Ordu Üniversitesi, 28-30 Nisan 2011.

Danışma, Bilim ve Hakem Kurulu Üyelikleri:

1. Zeitschrift für die Welt der Türken, Almanya. (Dergi)

2. Sosiohumanika Journal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Endenozya. (Dergi)

3. Dede Korkut Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. (Dergi)

4. Studies of the Otoman Domain. (Dergi)

5. Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

6. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

7. International Journal of Literary Science. (Dergi)

 

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ :

1.      Metin AYDUR (2011). Mehemmed Divanı (İnceleme-Metin), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2.      Nihal CEYLAN (2012). İsa b. Nevrûz’un Kıssa-i Kerbela’sı ( 1-70 v.), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3.      Yahya YÜKSEL (2012). İsa b. Nevrûz’un Kıssa-i Kerbela’sı (71-140 v.), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4.      Muhammet ÖZDEMİR (2012). Gıdâ-yı Rûh, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

5.      Aslıhan AKSU (2013). Keşfî Çelebi ve Mevlid-i Nebî’si, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

6.      Zehra ERGEÇ (2013). Orhan Pamuk’un Romanlarına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7.      Erol ÇAMYAR (2014). Nakşibendî Mehmed Murad Dîvânı (İnceleme-Metin), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

8.      Mutlu Muhammet AKTAŞ (2014). 16. Yüzyılda Yazılan Şitaiyelerin Muhteva Yönünden İncelenmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

9.      Veli TOPŞİR (2015). Helâkî Divanı Tahlili, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

10.  Latif YARDIM (2015). Sâbit Divanında Dini Muhtevalı Kasideler, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

11.  Nuray KUL (2015). 16. Yüzyıl Şairlerinde Felek Kavramı, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

12.  Dursun Ali ÖZDEMİR (2015). Ahmed bin Mustafa’nın Kasîde-i Bürde Şerhi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

13.  Yavuz Selim UĞURLU (2015). Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Hikâyât-ı Müntahabe Adlı Eseri ve Tahlili, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

14.  Zabit YÖN (2015). Ahmed Fehmi’nin Letâif-i Fıkarât Adlı Eseri ve Tahlili, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

15.  Fatih AVCI (2015). Adil Şirin’in Dolunay Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Bakımından İncelenmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

16.  Duygu GÜNER (2015). İrfan Paşa’nın Manzum Şiirleri, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

17.  Handan BAYRAM (2015). Nef’î Divanında Gam ve Neşe Kavramları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

18.  Ebru VAROL (2015). Nasihat-nâme Türündeki Eserlerde Yöneticilik, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

19.  Zehra PEZÜK (2015). Üsküplü İshâk Çelebi Dîvanı’nın Tahlili ,Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

20.  Esma ŞEKER (2015). 15. Yüzyıl Divanlarında Kozmik Unsurlar , Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

 

İDARİ GÖREVLER :

Ordu Üniversitesi ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) Kurum Koordinatörü

Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı.

Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÇTL Anabilim Dalı Başkanı.

Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı.

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü.

 

AKADEMİK KURUL ÜYELİKLERİ:

Yönetim Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mevzuat Komisyonu Üyeliği, Ordu Üniversitesi.

Sinop Üniversitesi BAP Komisyonu.

 

ÇALIŞMALARINA YAPILAN ATIFLARDAN BAZILARI:

AKDAĞ, Ahmet (2014). “Bir Tedavi Yöntemi Olarak Kan Aldırmak ve Klâsik Türk Şiirindeki Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Türkiyat Dergisi, 2014/14.

AKPINAR, Şerife (2013).Klasik Türk Edebiyatında Beykoz”,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,6/27.

AKTAŞ, Muhammet Mutlu (2013). “Kasidelerde Kanuni Sultan Süleyman’ın Adalet Anlayışı”. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3/5.

ALBAYRAK SAK, Vesile (2014). “Şemseddin Sivâsî’nin Kaside-i Bürde Tercümesi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3, Winter 2014.

ALBAYRAK SAK, Vesile (2015). “Kaside-İ Bürde Tercümelerinde Cahiliye Dönemi Gelenekleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8, Spring 2015.

ALPER, Kadir; Yasemin ALPER (2015). “Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’nin A’mâk-ı Hayâl’inde Robert E. Ornstein’in Sezgi Eğitimi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, Volume 10/4, Winter 2015.

ALVAN, Türkan (2011). “Kanunî Sultan Süleyman’ın Divanı’nda Siyaset ve Ahlak Düşüncesini İşleyen Beyitler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXXVIII.

ASLAN, Ferhat - Enfel DOĞAN (2008). “Mahmud Paşa Menkıbesi Üzerinde Dil Bilgisel ve Halk Bilimsel Bir İnceleme”,  İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı 39.

ÂŞIK, Nazan (2013). “Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin İcmâlü’l-Kelâm Adlı Mevlidi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Volume 16 / 26.Dergisi,

AVCI, İsmail (2012). “Mesneviden Hikâyeye İskender-i Zülkarneyn: Doğum, Ad Verme, Hükümdarlık”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2012 / 61.

AYDUR, Metin (2010). Kıssa-İ Yûsuf u Zelîhâ, Karadeniz Araştırmaları Dergisi (Kitap Değerlendirme Yazısı).Yaz 2010.

CEYLAN, Ömür, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Kaside-i Bürde Maddesi.

ÇALIŞKAN, Adem (2008). “Namık Kemal’in Hürriyet Kasîdesi ve Tahlili”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 1 / 5.

DANKOFF, Robert and Semih TEZCAN ( 2012 ). An Evliya Çelebi Biblioghraphy.

DEMİRBİLEK, Salih (2011). “Oğuz Türkçesinde Bir Emir Yapısı”, Studies of the Ottoman Domain, V: 1/1.

DOĞAN, Şaban (2012). “Bir Eski Oğuz Türkçesi Metni ‘Hikâye-i Fâtıma’ ve Dil Özellikleri”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 32.

DURKAYA, Hayriye (2010). “Fehîm-i Kadîm Divanında Hayvanlar Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı,  Volume 3 / 15.

DURMAZ, Setter (2013). “Klâsik Türk Edebiyatında Yûsuf u Züleyhâ”, Alatoo Academic Studies, 8/1.

DUYMUŞ FLORIOTI, H. Hande (2013). “Kutsal Kitaplar ve Mitolojik Kaynakla Işığında Eski Yakındoğu’da Rüya Algısı ve Olgusu Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/2.

ERCAN, Özlem; Ömer DÜZBAKAR ( 2010). “Physician in Divan poetry in the light of physician patient relations: Reflections from the Shari'a court records of Bursa”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2010/1, C.11, S. 18

ERCİYAS, Osman – Duygu ORUÇ (2013). “Güvercin Destanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2013.

EREN, Abdullah (2009). “Hüsn ü Aşk’ın Tasvirlerinde Gül”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3 / 115.

GÖKCAN TÜRKDOĞAN, Melike (2010). “Klâsik Türk Edebiyatında Kur’an Kıssalarını Konu Alan Mesneviler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3 / 15.

GÖRE, Zehra (2009). “Ahmedî’nin İskendernâmesi ile Gagauz Halk Anlatısı ‘Makedonyalı İskender’ Hikâyesinin Mukayesesi”, VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Kiev.

GÜFTA, Hüseyin (2013). Fuzûlî Divanı’nda Gül, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6/26.

GÜLTEKİN, Hasan (2013). Firdevsî, Şeh-nâme, Şeh-nâmecilik ve Meşâhîr-i İslâm’da  Firdevsî Maddesi,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science  – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa

GÜRGENDERELİ, Müberra (2015 ). “Bir Rumeli Kadısı Olan Atâyî’nin Şiirlerinde Balkan Coğrafyası”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, Volume 10/8, Spring 2015.

GÜZEL, Recep Orhan (2012). Nigari Divanı’nda Kur’ân Kültürü, Uluslar arası Hamza Nigari Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

HODZA, Fadıl ( 2013 ).”Sultans Poets in the XVI Century and Their Poetry”, Goce Delcev University-Stip Faculty of Philology.

IŞIK, İsa (2013), “Divan Şairinin “Behrâm”a Bakışı Üzerine Düşünceler”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6/1.

İSEN, Mustafa (2013).“Usûlî”, Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü.

KAPLAN, Yunus - Yakup POYRAZ (2010). “Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımından Oyunlar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  Volume 3 / 15.

KAPLAN, Yunus (2008). “Destân-ı Veysel Karânî”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 1 / 5.

KARAKAYA, Burcu (2012). “Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sı”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), XXXI / Sonbahar.

KARTAL, Ahmet (2013). Doğu’nun Uzun Hikâyesi, Türk Edebiyatında Mesnevi, Doğu Kütüphanesi.

KIYÇAK, Özgür (2014). “Çözülüş Asrı Şiirinin Kahramanları Olarak Yönetenlerde Liyâkat ve Adâlet Duygusu”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3, Winter 2014.

KONCU, Hanife, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Yûsuf u Züleyhâ Maddesi.

KUMARTAŞLIOĞLU, Satı (2014 ). “Kur’an Kıssalarının Dinî Edebiyata Tesirine Bir Örnek: Dâstân-I Hazret-İ İbrahim”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR),  14/36.

KURT, Savaş; Beyza KURT (2015). “Türk Devlet Kültüründe Rüya”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/2.

MANDALOĞLU, Mehmet (2013). “Türk Mitolojisinden Anadolu’ya Taşınan Kültür: Geyik Motifi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 6 / 27.

OKUMUŞ, Ejder (2015). “Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Veysel Karani”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  Volume 7/31.

ÖZGEN, Nurettin (2012).Siirt'in İnanç Turizmi Mekânları: Ziyaret (Veysel Karani) ve Tillo (Aydınlar) Örnekleri”, Doğu Coğrafya Dergisi/Eastern Geographical Review, 17/27.

POYRAZ, Yakup - Ayhan TERGİP (2010). “18. Yüzyıl Divan Şairlerinden Hareketle Hâkim’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı,  Volume 3 / 15.

ŞAHİN, Elmas (2013). “Klasik Şiirde Mitolojinin Yeri”, Akademik Bakış Dergisi, S. 38, Eylül-Ekim 2013.

ŞAHİN, Esma (2007). “Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Literatürü: Fuzûlî”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 5, Sayı 9.

ŞAHİN, Halil İbrahim (2009). Türkmenistan Sahası Destancılık Geleneği Ve Türkmen Destanları, Doktora Tezi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali DUYMAZ), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ŞENGÜN, Necdet (2008). “Hz. Fâtıma Mevlidi ve Vesîletü’n-Necâtİle Mukayesesi”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XII/2.

ŞENTÜRK, Ahmet Atillâ (2015). “Manzum Metinler Işığında Bir Kalender Dervişinin Profili”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8 Spring.

TAN, Bünyamin (2013). “Vehb Bin Münebbih’in Rivâyetine Dayanan Bir Mesnevi: Dâsitân-ı Erve Hatun”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,  Winter 2013.

TANYILDIZ, Ahmet ( 2013 ). “Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki 1211 Numaralı Na’t Ve Mi’râciyye Mecmûası”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume, 8/1 Winter 2013.

TEMİZKAN, Abdullah - Erhan AKTAŞ (2012). “Türk Devlet Geleneğinde İktidarın Meşrulaştırılmasında Rüyanın Kullanımı”, Karadeniz Araştırmaları, Bahar 2012,  S. 33.

TURAN, Selami - Kamile ÇETİN (2010). “Bilâl Efendi’nin Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’sının Tunus Nüshası”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11.

TURAN, Selami (2010). “Mihrî Hatun Divanında Şehir Methiyesine Bir Örnek: Ladik”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3 / 10.

TÜRKDOĞAN, Melike Gökcan (2010). “Siyâsetnâmeler ve Bir Siyâsetnâme Örneği Olarak Ahmedî’nin İskendernâme’si”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3 / 12.

TÜRKOĞLU, Serkan (2013). “Mehmed Fevzî Efendi’nin Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Şarkıları”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/13, Fall 2013.

UÇAN EKE, Nagehan (2013). “Klâsik Türk Edebiyatında Metinler Arasılık Alanında Bibliyografya Denemesi ve Hasibe Mazıoğlu’nun “Fuzûlî-Hâfız” Örneği”,  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/14, Winter 2013.

ÜSTÜNER, Kaplan (2013). Na’îm’in Sâkînâme’si, Turkish Studies, Volume: 8/1.

YAKUPOĞLU, Cevdet (2010). “II. Bayezid’in Oğlu Şehzade Mahmud’un Hayatı ve Faaliyetleri”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12.

YILMAZ ORAK, Kadriye (2013). “Türk Edebiyatında Mahzenü’l-Esrâr Nazireleri: Taşlıcalı Yahya’nın Gülşen’i Envâr’ı”, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı “Balkanlarda Türkçe”, Hëna e Plotë, Beder Universitesi 14-16 Kasım 2013, Tiran/Arnavutluk

YILMAZ, Dilek (2009). Er Töştük ve Gılgamış Destanlarında İnanç Sistemleri ve Ortak Motiflere Yansıması, Yüksek Lisans Tezi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek.

YILMAZ, Kadriye (2015). “Bir Nazire Örneği Olarak Taşlıcalı Yahyâ’nın Gülşen-i Envâr’ı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015/1, Sayı:21.

ZÖHRE, Armağan (2014). “Muhibbî Dîvânı’nda Aşk ve Âşığa Dair Benzetmeler”, TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl:2, Sayı:3

АЛЕКСЄЄВА, Г. А. (2008). ОСМАНСЬКА ПАМ’ЯТКА XVII СТОЛІТТЯ «FETIHNAME-I KAMANIÇE» («КНИГА ПРО ЗАВОЮВАННЯ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО»). http://www.history.org.ua/.