Makaleler

Çeşitli akademik ve edebî dergilerde yayımlanmış makalelerimizi okumak için başlıklara tıklayınız...

AHMED PAŞA DÎVÂN’INDA SEVGLİNİN MEKÂNIYLA İLGİLİ KAVRAMLAR,

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 8/38.

Mahzen-i Esrâr ile Nefhatü’l-Ezhâr Mukayesesi,

Dede Korkut Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, C.2., S.4, s. 61-89.

Oflu Bilâl Efendi’nin ‘Pek Sakın’ Redifli Kasidesi,

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.1., S.2, s. 128-141.

USÛLÎ'NİN RÛZGÂR KASİDESİ,

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Vol. 1, Issue 1.

MUHİBBÎ DİVANI’NDA AŞK ÜZERİNE TEŞBİHLER, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,Vol.3/10, Winter 2010.

sALTANAT DEDİKLERİ ANCAK CİHAN KAVGASIDIR,

Türk Kültürü Dergisi, Aralık 2003, s. 430-435.

Cem Sultan’In Şİİrlerİnde Hüzün Duygusu,

Yedi İklim Dergisi. Nisan 2006, s. 59-64.

FUZÛLÎ’NİN GÜL BAHÇESİNDE BİR GEZİNTİ,

Türk Kültürü Dergisi, Eylül 2002, s. 549-555.  

Fatİh’İn Şİİrlerinde Sevgİlİ AnlayIŞI, Dergah Dergisi, Haziran 2005, s. 20-22.

Dİvan şaİrlerİ hastalarI nasIl tedavİ ederler?,

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Bahar 2006, s. 78-89.

DİVAN ŞİİRİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN KUR’ÂN,

Diyanet İlmi Dergi, Yaz Sayısı, Ankara 2003, s. 101-116.

Hadİs-İ Şerİflerİn Dİvan Şİİrİndekİ Yerİ, Yedi İklim Dergisi, Mayıs 2006, s. 127-136.

MANZUM BİR DESTAN KİTABI (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fâtıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm,

Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /

The Journal of International Social Research, Volume 1/2, Winter 2007, s. 304-340.

MUHAMMED FEVZÎ’NİN MİFTÂHU’N-NECÂT ADLI ESERİ  ( Kaside-i Bürde Tahmis ve Şerhi ),

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social   Research, Volume 1/1,

Fall 2007, s 156-192.

İLKELLERE AİT ANLATILARDA RÜYA MOTİFİ, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları International

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2 /1, 2007, s. 305-316.

17. Yüzyıl Şaİrİ Mezâkî'ye Göre Lehİstan Seferİ, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,

Ekim-Kasım-Aralık 2006, s. 213-225.

ORHAN GENCEBAY'IN ŞARKILARINDA KLÂSİK ŞİİR ETKİSİ, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Summer 2/3,

2007, s. 393-406.

Mahmud paşa menkIbesİ (MENÂKIB-I SULTAN MURÂD), Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2 /2,

2007, s. 217-219.

ORTAÖĞRETİMDE DİVAN EDEBİYATI METİNLERİNİ NEDEN VE NASIL ÖĞRETMELİYİZ?, 21.

Yüzyılda İlköğretim ve Ortaöğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, (Düzenleyen: Meralcan Okulları),

Samsun 2003.

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE LADİK,

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Vol. 1, Issue 1.

Nefhatü’l-Ezhar’da Deyİmler,

Türk Kültürü Dergisi, Aralık 2005, s. 336-348.